שקיפות באשכולות

אשכולות היא חברה פרטית שכל מטרתה היא איסוף וחלוקת כספים לאמנים מבצעים. בשל כך, שקיפות ומנהל תקין הם דרך חיים עבורנו.

אנו מאמינים כי הדרך של כל ארגון לשפר את פעילותו עוברת דרך שקיפות, פתיחות לביקורת ומנהל תקין. אנו מפרסמים לפניכם את רשימת המידע והמסמכים העומדים לרשות הציבור או אורגנים מסוימים בחברה.

המסמכים יו"ר וסיו"ר הדירקטוריון דירקטוריון מבקר פנימי ועדת תמלוגים בעלי מניות מוטבים אתר האינטרנט של החברה
פרוטוקולים של דירקטוריון החברה V V V X X X X
פרוטוקולים של ועדת התמלוגים V V V V X X X
החלטות של ועדת התמלוגים V V V V V V X
מפתח חלוקת התמלוגים V V V V V V V
פרוטוקולים של אסיפה כללית V V V V V V X
דו"חות כספיים מבוקרים V V V V V X X
ריכוז תמצית נתונים ע"ב דוחו"ת כספיים מבוקרים V V V V V X V
ספרי החשבונות של החברה V V V X X X X
הסכמים ועם גופי שידור ומשתמשים V V V X X X X
החלטות ופרוטקולים בדבר השקעות כספים V V V X X X X
רשימת המוטבים V V V X V X X
דו"חות המבקר הפנימי V V V X V X X
העתק של מחירונים לגבייה של כספי תמלוגים. V V V V V V V
רשימת בעלי המניות V V V V V V V
רשימת חברי הדירקטוריון V V V V V V V
פרוטוקולים אסיפה כללית של עמותת הסיוע V V V X V X X
פרוטוקולים של הועד המנהל של עמותת הסיוע V V V X V X X
פרוטוקולים של ועדת הסיוע מעמותת הסיוע V V V X X X X
קריטריונים לחלוקת כספי סיוע V V V V V V V
רשימת מקבלי התמיכות והסכומים מעמותת הסיוע V X V X X X X
תיעוד הכספים וההסכמים בין אשכולות לאיגודים מקצועיים V V V X V V X
תקנון החברה V V V V V X V
דו"ח מצב של הקרנות בהם מושקעים כספי התמלוגים המוחזקים בנאמנות V V V X X X X
דפי חשבונות הבנק של אשכולות V X V X X X X
פירוט שכר בעלי התפקידים באשכולות V V V X X X X
רשימה שמית של מוטבים שלא אותרו V V V V V V V
נוהל שקיפות זה V V V V V V V