תקנון האתר

1. הגדרות

תנאי השימוש נערכו בלשון זכר, אך הם מיועדים תמיד לנשים לגברים כאחד.

אתר חברת אשכולות  (להלן : האתר)  מנוהל ומופעל על-ידי אשכולות, חברה  מרחוב הרוקמים 25 בחולון (להלן: "אשכולות"). השימוש באתר זה ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעידים על הסכמתך לתנאים אלו, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

בתקנון זה למונחים הבאים תהא המשמעות כדלקמן:

"גולש" – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו העושים שימוש באתר בכל צורה שהיא.

"אמן זכאי" – כל גולש הרשום במאגר אשכולות בגין ביצוע ששודר ותומלג.

"אשכולות" ו/או "החברה"  – לרבות מנהליה, עובדיה, מנהל האתר ו/או מי מטעמם.

"תוכן", או "תכנים"- מידע המפורסם באתר, מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

"תכני הגולש" – כל תוכן או תכנים שהוכנסו או יוכנסו לאתר בכל אמצעי שהוא ע"י הגולש באתר.

"המידע" – כל תוכן או תכנים באתר שהוכנס או שיוכנס לאתר מטעמם של מנהלי האתר.

כותרות תנאי שימוש אלו באות לצורך הנוחות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאיו לפיהן.

תנאי שימוש אלו חלים על השימוש באתר אשכולות ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (דוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על כל השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

2. כללי

2.1 כניסה ו/או גלישה באתר ו/או שימוש בתכניו ו/או בשירותיו מבטאת ומהווה הסכמה מלאה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא.

2.2 אשכולות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

2.3 השימוש באתר נועד אך ורק למטרות פרטיות ואישיות, או למטרות הקשורות למטרות החברה, אלא אם צוין אחרת במפורש.

3. זכות השימוש

השימוש באתר חפשי, בחלקו ומוגבל בחלקו לאמנים זכאים בלבד.

השימוש במקומות המוגבלים לאמנים זכאים באתר (להלן (האזור האישי – המסכים המוגבלים), מותר אך ורק למי שקיבל הרשאה וסיסמת כניסה מאשכולות מתוקף חברותו. אמן זכאי אינו רשאי להרשות שימוש במסכים המוגבלים לאחר, בתמורה או שלא בתמורה, ללא הרשאה מפורשת בכתב מאשכולות . סיסמת הכניסה שניתנה מאשכולות היא אישית ואינה ניתנת להעברה, אלא אם ניתנה הרשאה אחרת בכתב מאשכולות.

4. השימוש בתכני האתר

4.1 זכות השימוש במידע נתונה לגולש בלבד, למטרת שימוש אישי, פרטי ולא מסחרי, והגולש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדים שלישיים.

4.2 הגולש מתחייב, כי לא יעשה שימוש בתכני האתר למטרות מסחריות ולא יאחסן אותם באתרים אחרים ברשת האינטרנט.

4.3 הגולש מתחייב לשמור בהקפדה על תכני האתר ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.

5. השימוש באתר

5.1 הגולש מתחייב, להשתמש באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות האתר, ולהימנע מפגיעה באשכולות או בצדדים שלישיים.

5.2 הגולש מתחייב, שלא לגרום ו/או לתרום, בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, במישרין ו/או בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות אמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת צווי איסור פרסום, ביצוע פרסומים אסורים על פי דין, לרבות פרסומים מתוך דיונים בדלתיים סגורות, הפרה של הוראות צנזורה, פגיעה כלשהי בביטחון המדינה או פגיעה בזכויות צדדים שלישיים.

5.3 הגולש מתחייב, כי לא יפר הוראות כל דין ו/או לא ישתמש/או יפרסם במסגרת האתר בכל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

5.4 הגולש מתחייב, שלא לפגוע בגולשים האחרים של האתר או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולתם ליהנות או להשתתף בשירותים הניתנים באתר. איסור זה כולל גם משלוח דואר זבל, מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל נסיון למסור מידע או להציע שירותים שהגולשים ו/או אשכולות אינם מעוניינים  בהם.

5.5 הגולש מתחייב, שלא להשתתף ו/או לתרום להשתתפות בשיתוף קבצים אסור על פי החוק ושלא להשתתף ו/או לתרום להשתתפות בהעברת מידע ו/או הפניה ו/או יצירת קישורים לאתרי אינטרנט מפרים ו/או להפרת זכויות קנייניות של צדדים שלישיים ו/או לפרסומים אסורים.

5.6 הגולש מתחייב, שלא להשתמש ו/או לתרום להשתתפות במסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות גולשים ו/או הטרדת גולשים, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, העלאת ו/או קישור לתכנים מיניים ו/או פורנוגרפיים ו/או תכנים אשר יפגעו ברגשות גולשים אחרים ו/או יגרמו להם נזק.

5.7 הגולש מתחייב, להימנע מעריכת שינויים טכנולוגיים באתר ו/או בתכני הגולשים, ושלא להעלות שום תוכנות ו/או יישומי מחשב מזיקים ו/או פוגעניים.

5.8 הגולש מתחייב, ליידע את אשכולות, באופן מידי, על כל אפשרות לפגיעה בגולשים ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין, עקב ו/או כתוצאה מפעולות הגולש.

5.9 הגולש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי אשכולות רשאית לנקוט כנגד הגולש שיפר הוראות תקנון זה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים.

6. פרטי הגולש

6.1 הגולש אינו חייב למסור פרטים כלשהם לאשכולות ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון הגולש בלבד.

6.2 הגולש מצהיר בזאת כי ידוע לו שאשכולות עשויה להידרש למסור פרטים מזהים אודותיו, ובכלל זה את פרטי הגולש המצויים באתר, את מספר ה-IP של המחשב המתקשר, זמני ההתקשרות ואורכם, וכל מידע אחר ו/או נוסף אשר עשוי לזהות את הגולש ו/או לקשר את הגולש לפעילות כלשהי ברשת האינטרנט והוא מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכותה של אשכולות לעשות זאת, בהתאם לדרישת הדין ו/או בהתאם לדרישת הרשויות המוסמכות, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת הגולש. הגולש מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, כי לא יהיו לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אשכולות במקרים כאמור.

6.3 אשכולות רשאית להגביל או לחסום לאלתר את המידע בפני גולש, באופן זמני או קבוע, במידה והגולש השתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.

6.4 אשכולות רשאית לשלוח אל הגולש קובץ זיהוי, שיאפשר לה לזהות את המחשב ממנו הגולש מתקשר אליה ((Cookie  וכן להשתמש במידע המופיע בקובץ זה.

7. אחריות מוגבלת

7.1 האתר, לרבות המידע ותכני הגולשים, מוצעים לגולשים כפי שהוא, ואשכולות אינה אחראית לכל שימוש שהגולש עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בהם ו/או להסתמכות הגולש עליהם. הגולש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בהם ו/או להסתמכותו עליהם.

7.2 אשכולות אינה אחראית להתאמת האתר לרבות המידע ותכני הגולשים, לצרכי ו/או למטרות הגולש.

7.3 המידע באתר אינו מחליף ייעוץ משפטי ו/או אחר.

7.4 באחריותו המלאה של הגולש לבצע בדיקות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידת שהנסיבות מצריכות זאת. מוסכם בזאת, כי ביחס לפרסומים משפטיים ו/או פיננסיים ו/או עסקיים ו/או כלכליים, ככל שיהיו, אין באמור בהם משום ייעוץ ו/או מתן חוות דעת.

7.5 אשכולות פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו אל הגולש, והגולש פוטר בזאת את אשכולות מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך.

7.6 אשכולות אינה אחראית  לזמינות האתר לרבות המידע ותכני הגולשים, לתוכן, לצורה, לשלמות, לעדכניות, לחוקיות ולדיוק הנתונים, להתאמתם לגולש בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקוי בדרך העברתו, לתוכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב החברה, לנתונים המתקבלים במחשב הגולש, לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף תוצאתי או אחר, שיגרמו לגולש או לצד ג' כלשהוא.

7.7 הגולש פוטר בזאת את אשכולות מכל נזק כאמור, גם אם האחריות בגינו חלה עליה  על פי כל דין ובכלל זה דיני החוזים או דיני הנזיקין, לרבות עוולת הרשלנות.

7.8 אשכולות לא תהיה אחראית  בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לגולש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות המידע ותכני הגולשים ו/או הסתמכות עליו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

7.9 מובהר לגולש, כי המידע באתר עשוי להתעדכן ו/או להשתנות, מעת לעת, וכי תכנים שהופיעו באתר עשויים להימחק ו/או להשתנות ללא הודעה מוקדמת וללא הסכמת הגולש, וכי אשכולות אינה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם במקרה כאמור.

7.10 אשכולות אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, והגולש פוטר בזאת את אשכולות מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לכך.

8. קניין רוחני

8.1 זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע, לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות הבלעדית  אשכולות ו/או ספקי המידע, לפי העניין, ולגולש אין ולא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע.

8.2 הגולש מתחייב שלא לבצע שינויים במידע, לרבות שיכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, איחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של המידע או חלק ממנו, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, וכן שלא להעניק רשיונות משניים, שלא ליצור עבודות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו.

8.3 כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור או פרסום של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש, אסור, אלא אם נתנו לכך אשכולות  את הסכמתה מראש ובכתב.

9. שיפוי

9.1  הגולש מתחייב לפצות ו/או לשפות את אשכולות  מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו לה, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, כתוצאה מהתכנים המועלים על ידו ו/או לתכנים שהגולש מסר לפרסום ו/או קישורים שביצע הגולש לאתר. אין בשיפוי כדי לגרוע מסעדים הנתונים לאשכולות על פי דין.

10. קרדיט

במקרה ובפרסום כלשהו לא ניתן קרדיט אשר על פי תקנון זה ו/או על פי הדין אמור להינתן ו/או ניתן קרדיט לא נכון ו/או לא מלא וכדומה, מתחייב הגולש לפנות אל אשכולות ולהודיע על כך, בתוך פרק זמן סביר מהמועד שבו נודע לו לראשונה על כך. הסעד הבלעדי, המלא והסופי לגולש במקרה כאמור יהא אך ורק מתן הקרדיט על ידי החברה.

11. תנאים נוספים

11.1 מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר, לרבות השירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל. הגולש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולכן, בכל מקרה, לא יתקיים דיון שיפוטי מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

11.2 הגולש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון זה באופן מצמצם כנגד אשכולות, וזאת לנוכח השינויים המהירים בתחום האינטרנט והסתמכות אשכולות על תקנון זה. כל זכות שלא הוקנתה במפורש לגולש שמורה לחברה.

11.3 השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת הגולש לאמור בתקנון זה. השימוש באתר מעיד על הסכמת הגולש לתנאים אלה. הגולש מצהיר ומאשר בזאת כי תנאי השימוש באתר ידועים לו וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם.