חלוקת גמול קלטת ריקה

אשכולות – החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ ח.פ 520043126 (להלן: "אשכולות"), המשמשת כארגון התמלוגים המייצג את מרבית בעלי זכויות המבצעים הזכאים לקבלת פיצויים בגין אבדן הכנסה ופגיעה בזכויות הנגרמת להם בשל טביעה או שיעתוק על קלטות לשם שימוש פרטי וביתי (להלן: "הגמול"), בהתאם לאמור בסעיפים 3ג ו-3ד לפקודת זכות יוצרים (להלן: "הפקודה") וזאת בהתאם להכרזת שר החינוך (פורסמה ברשומות ביום 26.11.1998 (י"פ 4704), בעמ' 833)), מפרסמת בזאת כללים לחלוקת כספי גמול שהתקבלו ויתקבלו אצלה בהתאם לסעיף 3ד' לפקודה (להלן: "הכללים"). 

בהתאם לפסק בוררות מיום 17.1.2024 בגין הכנסות גמול עבור השנים 2022 (כולל) וקודם לכן 44% מהכנסות הגמול יועברו לעילם ובגין הכנסות הגמול עבור השנים 2023 (כולל) ואילך 36% מהכנסות הגמול יועברו לעילם וזאת עבור חלוקתם לנגנים ומנצחים מבצעים. 

לחץ כאן לעיון בתוכנית חלוקת הגמול של עילם.