מדיניות פרטיות

תאריך עדכון: 7.7.2024

ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של אתר אשכולות בכתובת https://eshkolot.co.il ("אשכולות" ו-"האתר" בהתאמה) בו ניתן לקבל מידע מקיף ודוחות בנוגע לחלוקת תמלוגים הקשורים אליך ("השירותים" ו-"המערכת" בהתאמה).

האתר מופעל על-ידי חברת אשכולות, החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ ("החברה", "אשכולות", "אנחנו", "אנו", "שלנו"). מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מהווה חלק מתקנון השימוש של האתר ולכן יש לקרוא את מדיניות הפרטיות יחד עם תקנון האתר. למעט אם ההקשר מחייב אחרת, מונחים שהוגדרו בתקנון האתר ושלא הוגדרו אחרת במדיניות הפרטיות, יחולו גם לעניין מדיניות פרטיות זו.

החברה מייחסת חשיבות רבה ולוקחת ברצינות את הפרטיות של המשתמשים באתר ובשירותים הגלומים, ומתוך כך משקיעה משאבים רבים על מנת לשמור עליה.

במדיניות הפרטיות תוכל למצוא מידע על האופן שבו אנו אוספים מידע אודותיך בעת שימושך באתר, בשירותים, בפלטפורמה, ובכל אינטראקציה שתתקיים בין החברה לבינך בקשר אליהם. על מנת לסייע לחברה לשמור על פרטיותך הינך מתבקש לקרוא את הסעיפים הבאים וללמוד על מדיניות הפרטיות של החברה.

בעצם השימוש באתר ובשירותים, הנך מביע את הסכמתך כי החברה תעשה שימוש במידע אודותיך כמפורט במדיניות הפרטיות.

האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים ולגברים כאחד. כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך.

המידע האישי שנאסף על ידי החברה

במהלך השימוש באתר ובשירותים, ייאסף מידע אודותיך כדלקמן:

 1. נתונים שתמסור לנו כשתירשם לאתר – לצורך קבלת השירותים, אתה נדרש להירשם לאתר, במהלך הרישום לאתר, אתה עשוי למסור לנו את המידע הבא: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, וכל פרט נוסף בהתאם לשיקול דעתה של החברה.
 2. נתונים שתמסור לנו כשתבקש לקבל מקדמה מאשכולות – לצורך קבלת מקדמה מאשכולות, אתה עשוי למסור לנו את המידע הבא: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, הביצועים בהם אתה זמר ליווי, למי בהרכב אתם מבקשים להעביר את התמלוגים, וככל ויידרש פרטי חשבון הבנק שלך, אישור על ניכוי מס במקור, סוג האישור, שיעור הניכוי, הסכום המבוקש וכל פרט נוסף בהתאם לשיקול דעתה של החברה.
 3. נתונים שתמסור לנו כשתבקש כתב הסכמה על חלוקת תמלוגים בהרכב, לצורך קבלת כתב ההסכמה אתה עשוי למסור לנו את המידע הבא: שם מלא, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, וככל ויידרש שם ההרכב, פרטי חשבון הבנק שלך, אישור על ניכוי מס במקור, סוג האישור, שיעור הניכוי, הסכום המבוקש וכל פרט נוסף בהתאם לשיקול דעתה של החברה.
 4. נתונים שתמסור לנו כשתבקש לבצע העברת תמלוגים לבא כח , לצורך קבלת כתב ההסכמה אתה עשוי למסור לנו את המידע הבא: שם מלא, מספר תעודת זהות, שם המוטב או שם החברה, שנת התמלוגים הרלוונטית וכל פרט נוסף בהתאם לשיקול דעתה של החברה.
 5. נתונים שתמסור לנו כשתבקש להצהיר על אופן חלוקת תמלוגים כסולן, לצורך בקשת חלוקת התמלוגים אתה עשוי למסור לנו את המידע הבא: שם מלא, מספר ותצלום תעודת זהות, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, שם ההרכב, וככל ויידרש שם ההרכב, פרטי חשבון הבנק שלך, אישור על ניכוי מס במקור, סוג האישור, שיעור הניכוי, הסכום המבוקש וכל פרט נוסף בהתאם לשיקול דעתה של החברה.
 6. נתונים שתמסור לנו כשתבקש להצהיר על זמרי ליווי, לצורך בקשת חלוקת התמלוגים אתה עשוי למסור לנו את המידע הבא: שם מלא, מספר ותצלום תעודת זהות, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, שם הסולן או הלהקה, שם היצירה, האם יש זמרי ליווי נוספים ביצירה ושמם, קישור ליצירה ושנת ביצוע היצירה, וככל ויידרש שם ההרכב, פרטי חשבון הבנק שלך, אישור על ניכוי מס במקור, סוג האישור, שיעור הניכוי, הסכום המבוקש וכל פרט נוסף בהתאם לשיקול דעתה של החברה.
 7. נתונים שתמסור לנו כשתבקש להצהיר על ניקוי מס במקור, לצורך הצהרה על ניקוי מס במקור, אתה עשוי למסור לנו את המידע הבא: עבור מי אתה מבקש להצהיר על ניכוי מס במקור ופרטים הקשורים לאותו גורם כגון: שם מלא, מספר ותצלום תעודת זהות או ח.פ החברה ככל ורלוונטי, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, שם הסולן או הלהקה, שם היצירה, האם יש זמרי ליווי נוספים ביצירה ושמם, קישור ליצירה ושנת ביצוע היצירה, וככל ויידרש שם ההרכב, פרטי חשבון הבנק שלך, אישור על ניכוי מס במקור, סוג האישור, שיעור הניכוי, הסכום המבוקש וכל פרט נוסף בהתאם לשיקול דעתה של החברה.
 8. נתונים אודות השימוש שלך באתר ובשירותים – השימוש שתבצע באתר ובשירותים לרבות המערכת יתועד על ידי המערכות שלנו, ובכלל זה, עמודי האתר שתצפה בהם, זמני ומועדי הצפייה שלך בעמודים של האתר, אינטראקציה שתקיים עם העמודים של האתר, זמני קריאת הודעות שנשלח אליך, האינטראקציה שתקיים עם השירותים אשר אתה מבקש לקבל הכוללים בין היתר איסוף מידע אודות חישוב או תשלום תמלוגים ואופן חלוקתם, ניכוי מס במקור, פרטי חשבונות בנק פרטי יצירות או הרכבים מוזיקליים הקשורים אליך ועוד.
 9. נתונים אודות אמצעי הגלישה שלך – בעת שימושך באתר, החברה (או מי מטעמה) אוספת ושומרת מידע המתקבל ממך וכן מפעילותך באתר, ובכלל זה, כתובות IP שלך, מזהה מכשיר שלך, סוג דפדפן שאתה עושה בו שימוש וכיוצ"ב.
 10. פרטי יצירת קשר – בכל עת שבה תיצור עמנו קשר בכל ערוץ שהוא לרבות ערוצים המופעלים על ידי צדדים שלישיים ורשתות חברתיות, אנו נאסוף את פרטי הקשר שבאמצעותם נוצר הקשר בינינו הכוללים את שמך המלא, מספר הפלאפון שלך, כתובת דוא"ל, וכן את תוכן ההודעות שתמסור לנו. בנוסף, ככל שתיצור עמנו קשר טלפוני, שיחותיך עם נציגנו עשויות להיות מוקלטות או מתועדות בדרך אחרת.

יובהר, כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור פרטים כלשהם לחברה, ומסירתם תלויה ברצונך ובהסכמתך. אך אם לא תמסור פרטים כאמור, ייתכן שהחברה לא תוכל לספק לך את השירות המבוקש על ידך.

הנך אחראי, כי המידע האישי וכן כל מידע אחר שתמסור לנו הינו נכון מדויק. יובהר בזאת, כי מידע לא מדויק שיימסר על ידך, ישפיע על המידע שתקבל מאתנו בעת שימושך באתר ו/או בעת קבלת השירותים כן ישפיע על היכולת שלנו לספק לך שירותים וליצור עמך קשר כפי שהוגדר במסגרת מדיניות פרטיות זו.

שימוש במידע

השימוש במידע כאמור, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת למטרות המפורטות להלן:

 1. על מנת לאפשר לך להשתמש באתר/ בשירותים ובמערכת;
 2. כדי להפנות אותך לשירותים רלוונטיים בהתאם למאפייני החיפוש שלך;
 3. משלוח התראות והודעות בקשר עם מתן השירותים ו/או לצורך קידום האתר ושירותיו ו/או לעניין הפרות תנאי השימוש של האתר;
 4. כדי להפעיל את האתר/השירותים ולשפר את חוויית המשתמש באתר;
 5. על מנת לקיים פעילויות התומכות במתן השירותים, כגון קבלת החלטות אסטרטגיות, פיתוח עסקי, ניהול פיננסי, חוויית משתמש וכדומה;
 6. על מנת לפנות אליך בהצעות, לרבות הצעות שיווקיות ומסחריות בכפוף להוראות הדין;
 7. על מנת להתאים את ההצעות שיישלחו אליך בהתאם לצרכיך, תחומי העניין שלך והעדפותיך;
 8. כדי לקיים חובה חוקית או צו שיפוטי שחלים על החברה;
 9. כדי לשפר את השירותים וחווית המשתמש שלך וליצור שירותים חדשים;
 10. ביצוע ניתוחים שונים ביחס למידע האמור, לרבות, אך מבלי למעט, ניתוחים סטטיסטיים ופילוחי שוק שונים, בין ביחס למידע המתקבל ממשתמש בודד ובין ביחס לאגרגציה של המידע המתקבל ממספר משתמשים;
 11. כדי להעביר לרשותך כספי תמלוגים.
 12. כדי להגן על הזכויות, האינטרסים והנכסים שלנו ושל צד שלישי כלשהו.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

הסודיות של המידע שלך מאוד חשובה לנו ואנו לא נסחור במידע אודותיך או נמכור אותו לצדדים שלישיים למעט הגורמים המפורטים מטה עבור המטרות הבאות בלבד:

 1. צדדים שלישיים המספקים לחברה שירותים בקשר עם האתר ו/או השירותים (בין אם שירותים שנועדו לתמוך באתר, כגון שירותי מחשוב ועיבוד מידע, שירותי אחסון מידע, שירותי אנליטיקות וכד'; ובין אם שירותים שנועדו לתמוך בפעילות העסקית של החברה כגון יועצים משפטיים, רואי חשבון, פיתוח עסקי, שיווק, פרסום ועוד);
 2. ארגונים לניהול משותף של זכויות יוצרים ומבצעים – בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה כדוגמת, אתר תמלוגים, אשל"מ תמלוגי מבצעים להצגה והשמעה פומבית – שותפות רשומה (מס' 540329224) ו-עילם עמותה ישראלית לזכויות מבצעים (ע.ר 580083079).
 3. קרן אשכולות לעזרה הדדית (ע.ר) עבור סיוע לאומנים אשר זקוקים לכך.
 4. לצורך ניהול הליכים משפטיים מצד החברה אל מול משתמשים בזכויות מבצעים.
 5. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי או מידע אחר לצד שלישי כלשהו;
 6. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מי מהחברה ו/או מי מטעמה;
 7. לצורך שמירה והגנה על זכויותיה, נכסיה וקניינה של החברה או של צדדים שלישיים;
 8. בהסכמתך או בהנחייתך;
 9. בכל מקרה שבו החברה תמכור, תמחה או תסב חלק מעסקיה או את כל עסקיה או נכסיה לצד שלישי, או אם היא תירכש או תתמזג עם צד שלישי, או אם היא תפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון.

בנוסף לגורמים שלעיל, מידע מצרפי ולא מזהה אודותיך עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים נוספים. אולם, לפני שנעשה כן, אנחנו נוודא כי המידע שיועבר לאותם צדדים שלישיים לא יזהה את האנשים שהמידע הוא עליהם.

כל שימוש במידע על ידי צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים והחברה לא תישא באחריות כלשהי לשימוש כאמור.

במקרה שתפר את תנאי השימוש ו/או אם תבצע באמצעות אתר, או בקשר עמו, פעולות האסורות על פי דין (לרבות פעולות שלפי שיקול דעת של החברה יש בהן כדי לסתור כל דין), או ניסיון לבצע פעולה כאמור. במקרים אלה החברה תהא רשאית למסור מידע מזהה אישית אודותיך ככל הנדרש לפי כל דין, לרבות ומבלי לגרוע, מקום בו יינתן צו שיפוטי או מנהלי למסירת פרטיך או המידע אודותיך כאמור לצד שלישי כלשהו או במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, מכל מין וסוג שהוא, אם יהיו, בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה;

דבר פרסומת והצעות שיווקיות

בכפוף להוראות הדין, החברה או מי מטעמה תיצור עמך קשר, לרבות באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר או כל אמצעי או דרך אחרים, ותשלח אליך דברי פרסומת שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, וכן כל הודעת דבר פרסומת אחרת. החברה גם עשויה ליצור איתך קשר באמצעות שיחה טלפונית או שיחה בתקשורת אלקטרונית ולהציע לך הצעות שיווקיות.

בכל עת, תוכל לבטל את הסכמתך או לחדול מלקבל דבר פרסומת כאמור על ידי שליחת דואר אלקטרוני לכתובת ייעודית להסרה מקבלת דבר פרסומת: eshkolot@eshkolot.co.il. בכל הנוגע לשיחות שיווקיות, ההסרה תעשה בכל דרך אחרת. בעשותך כן, אנו נחדול לשלוח אליך דבר פרסומת בהתאם לאמור לעיל. אולם, במידה ומידע אודותיך נשמר על ידנו למטרות נוספות המפורטות במדיניות הפרטיות, אנו נמשיך לשמור את המידע אודותיך למטרות אלו אך לא לצורך ביצוע פניות בדיוור ישיר או משלוח דברי פרסומת אליך כמפורט לעיל.

Cookies

קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלך המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיך ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלך, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. החברה עשויה להשתמש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו לה להתאים את האתר והתכנים הכלולים בו להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר.

ככל שאינך מעוניין, כי ייאסף מידע אצל החברה באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", אתה יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי "Cookie" או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות או מכלל השירותים שבאתר.

אבטחת מידע

החברה מתייחסת ברצינות רבה לאבטחת הנתונים האישיים שלך. מתוקף כך, אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף אודותיך.

העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

החברה עשויה להעביר את המידע אודותיך אל מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל או באיחוד האירופי, ובמקרה שכזה החברה תנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. בעת השימוש באתר, הינך מסכים להעברה האמורה.

קישורים לאתרים אחרים

האתר עשוי לכלול קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט ("הקישורים"), שאינם מופעלים על ידי החברה ("האתרים השונים") ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר לאתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן איננו אחראים למידע אשר נאסף על ידי האתרים השונים או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ולא נושאים בשום אחריות או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים או צדדים שלישיים כאמור. מומלץ לעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו לפני השימוש בהם.

זכויות המשתמש במידע

אתה יכול לעדכן את המידע האישי שלך באופן עצמאי בפרופיל המשתמש באתר או על-ידי יצירת קשר עמנו באמצעות כל אחד מאלה: (1) שליחת דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות (בכתובת: members@eshkolot.co.il בכל מקרה שבו הנך: (1) מעוניין לוודא את נכונות המידע האישי אשר נאסף אודותיך; (2) מעוניין לעדכן את המידע; (3) יש לך טענה לגבי השימוש במידע; ו/או (4) מעוניין לעיין במידע אשר נאסף אודותיך מהמאגר (כהגדרתו מטה). אם יידרש אנו נפעל לשם: (א) עדכון המידע שמסרת לנו בכפוף לקבלת נתונים שיוודאו את המידע הנ"ל כפי שיידרש על-ידנו, או (ב) סימון כל מידע לאיסור בשימוש עתידי למטרות שיווק, ועוד. למען הסר ספק, אין במדיניות פרטיות זו בכדי למנוע מאתנו מלשמור את המידע האישי שלך (לרבות מידע שביקשת לעדכן) מקום בו אנו נדרשים לעשות כן על-פי חוק.

בנוסף, הנך זכאי לעיין, בעצמך או על ידי אדם אחר שהוסמך על ידך בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליך המוחזק במאגר של החברה.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה שומרת על זכותה לשנות, מעת לעת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי את הוראות מדיניות הפרטיות המפורטות לעיל. אם יבוצעו שינויים ו/או עדכונים כאמור, אלה יפורסמו בעמוד זה באתר, כעדכון למסמך זה, בו נעדכן את תאריך העדכון האחרון המופיע בראש מסמך זה, כך שבכל עת תדע מהם התנאים העדכניים. בהתאם לכך, מומלץ להקפיד ולבקר מפעם לפעם בדף זה על מנת להתעדכן בשינויים אלו ולעיין בתנאי מדיניות הפרטיות.

יצירת קשר

בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר בפרטים הבאים:

חברת אשכולות, ח.פ. 520043126

הרוקמים 25, חולון

eshkolot@eshkolot.co.il

03-5253737