שקיפות באשכולות

אשכולות היא חברה פרטית שכל מטרתה היא איסוף וחלוקת כספים לאמנים מבצעים. בשל כך, שקיפות ומנהל תקין הם דרך חיים עבורנו. אנו מאמינים כי הדרך של כל ארגון לשפר את פעילותו עוברת דרך שקיפות, פתיחות לביקורת ומנהל תקין. אנו מפרסמים לפניכם את רשימת המידע והמסמכים העומדים לרשות הציבור או אורגנים מסוימים בחברה.

המסמכיםיו"ר וסיו"ר הדירקטוריוןדירקטוריוןמבקר פנימיועדת תמלוגיםבעלי מניותמוטביםאתר האינטרנט של החברה
פרוטוקולים של דירקטוריון החברהVVVXXXX
פרוטוקולים של ועדת התמלוגיםVVVVXXX
החלטות של ועדת התמלוגיםVVVVVVV
מפתח חלוקת התמלוגיםVVVVVVV
פרוטוקולים של אסיפה כלליתVVVVVVX
דו"חות כספיים מבוקריםVVVVVXX
ריכוז תמצית נתונים ע"ב דוחו"ת כספיים מבוקריםVVVVVXV
ספרי החשבונות של החברהVVVXXXX
הסכמים ועם גופי שידור ומשתמשיםVVVXXXX
החלטות ופרוטקולים בדבר השקעות כספיםVVVXXXX
רשימת המוטביםVVVXVXX
דו"חות המבקר הפנימיVVVXVXX
העתק של מחירונים לגבייה של כספי תמלוגים.VVVVVVV
רשימת בעלי המניותVVVVVVV
רשימת חברי הדירקטוריוןVVVVVVV
פרוטוקולים אסיפה כללית של עמותת הסיועVVVXVXX
פרוטוקולים של הועד המנהל של עמותת הסיועVVVXVXX
פרוטוקולים של ועדת הסיוע מעמותת הסיועVVVXXXX
קריטריונים לחלוקת כספי סיועVVVVVVV
רשימת מקבלי התמיכות והסכומים מעמותת הסיועVXVXXXX
תיעוד הכספים וההסכמים בין אשכולות לאיגודים מקצועייםVVVXVVX
תקנון החברהVVVVVXV
דו"ח מצב של הקרנות בהם מושקעים כספי התמלוגים המוחזקים בנאמנותVVVXXXX
הסכם הגישור בתנ"ג 38122-07-19VVVVVVV
דפי חשבונות הבנק של אשכולותVXVXXXX
פירוט שכר בעלי התפקידים באשכולותVVVXXXX
רשימה שמית של מוטבים שלא אותרוVVVVVVV
נוהל שקיפות זהVVVVVVV