מחירון אינטרנט

שירותים מסחריים – מוסיקה וביצועים אור קוליים

רישיון להשמעת מוסיקה וביצועים אור קוליים באתרי אינטרנט ו/או שירותים מקוונים ויישומונים שהם מסחריים

 • התעריפים שלהלן מתפרסמים על-ידי אשכולות החברה לזכויות של מבצעים של אמני ישראל בע"מ (להלן: "אשכולות"). התעריפים נקבעו על דעת אשכולות ובאחריותה בלבד.
 • אשכולות משמשת כארגון האמנים המבצעים היציג בישראל ומייצגת על פי חוק את זכויות המבצעים של כל האמנים והאמניות המבצעים בישראל ובהם:featured performers ו non featured performers ובהם שחקנים, זמרים, בדרנים, מדבבים ורקדנים וכו' כהגדרתם בחוק זכויות מבצעים, התשמ"ד – 1984 (למעט מוסיקאים נגנים המיוצגים על ידי עמותת עילם) והיא הוכרזה כארגון התמלוגים היציג ע"י שר החינוך והתרבות וזו פורסמה ברשומות ביום11.1998 (י"פ 4704), בעמ' 833)
 • בהתאם לכך רפרטואר אשכולות כולל את כלל המוסיקה ישראלית במסגרתם נעשו ביצועים ווקאליים על ידי זמרים ראשים ו/או זמרי ליווי.
 • התעריפים המוצגים באתר אינם מהווים רישיון לשימוש בביצועים אומנותיים מרפרטואר אשכולות. בטרם שימוש בביצועים מרפרטואר אשכולות על המשתמש לפנות לאשכולות ולהסדיר רישיון שימוש בכתב ומראש.
 • דמי הרישיון הסופיים עבור כל משתמש ומשתמש ייקבע על-בסיס הנתונים והפרמטרים הרלוונטיים לגביו. כל המבקש רישיון לשימוש בביצועים אומנותיים מרפרטואר אשכולות מתחייב להעביר אשכולות את כל המידע והנתונים הנדרשים, על מנת לאפשר אשכולות לקבוע את שיעור התעריפים עבור אותו משתמש
 • אשכולות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת.
 • בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים המתפרסמים באתר לבין רישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון, יגבר האמור ברישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון.
 • הסכומים המפורטים בתעריפון זה אינם כוללים מע"מ, לכל תשלום יתווסף מע"מ כחוק.
מספר כניסות חודשי לאתרתעריף שנתי ללא מע"מ (₪)
עד 100,000ראה תעריפי שימוש בגין השמעת מוסיקה באינטרנט באתרים לא מסחריים
100,001 עד 1,000,0007,000 ש"ח
1,000,001 עד 5,000,00020,000 ש"ח
5,000,001 עד 10,000,00035,000 ש"ח
10,000,001 עד 20,000,00050,000 ש"ח
20,000,001 עד 30,000,00060,000 ש"ח
30,000,001 עד 40,000,00070,000 ש"ח
כל עשר מיליון נוספים10,000 ש"ח נוספים

דמי הרישיון כוללים  –

 1. רישיון בגין טביעה ושעתוק של ביצועים אומנותיים בכתבות אקטואליה (לשימוש באתר בלבד) – ניתן לחלופין לשלם באופן חד פעמי לרישיון בגין טביעה ושעתוק בהתאם למחירון הטבעה ושעתוק.
 2. אפליקציות וכיו"ב ובלבד שמספר הכניסות אליהן יחשב במניין הכניסות לחישוב דמי רישיון. 
 3. שידור ושידור משנה של ביצועיים אומנותיים.
 4. העמדה לרשות הציבור של ביצועים אומנותיים. 
 5. המחירון אינו רלוונטי לשירותי סטרימינג מסחריים.
 6. טל"ח.

דמי הרישיון עומדים הם בשיעור 9.75% מההכנסות של השירות המוסיקלי, אך לא פחות מ – 0.3 אג' (0.351 אג' כולל מע"מ)  אג' (0.003 ₪, 0.00351 ש"ח כולל מע"מ) בגין כל השמעה/צפייה של יצירה הכלולה בהפקה המוסיקלית.

תחנת רדיו המופעלת על ידי בית ספר ו/או מכללה ללימודים גבוהים לצרכי לימוד והשכלה של התלמידים / הסטודנטים המפעילים. 

שידור באינטרנט בלבד (לא שימוש בתדר רדיו) – 2,000 ₪ שנתי ( 2,340 ש"ח כולל מע"מ).

שימוש בתדר רדיו ( כולל גם שידור באינטרנט) – 3,500 ₪ שנתי (4,095 ש"ח כולל מע"מ).

 • שירות מוסיקלי – שירות שעיקר פעילותו בהשמעת הפקות מוסיקליות – דמי הרישיון הם בשיעור של 5% מההכנסות של השירות, אך לא פחות מ – 0.24 אג', 0.28 אג' כולל מע"מ (0.0024 ₪, 0.0028 ש"ח כולל מע"מ) בגין כל השמעת הפקה מוסיקלית.
 • שירות שאינו מוסיקלי באופיו – שירות שעיקר פעילותו אינו בהשמעת הפקות מוסיקליות – דמי הרישיון הם בשיעור 8% מההכנסות מהשירות, אך לא פחות מ-0.24 אג', 0.28 אג' כולל מע"מ (0.0024 ₪, 0.0028 ש"ח כולל מע"מ) בגין כל השמעת הפקה מוסיקלית בשירות.
 • הצבת חסות בשירותי Streaming/Streaming On Demand – סכום המינימום שישולם עבור שירות מוסיקלי בו מוצבת חסות, זמנית או קבועה, של שירות/מוצר או גוף מסחרי, יהיה בשיעור של פי 5 משיעור סכום המינימום הנקוב לעיל עבור שירותי Streaming ו/או Streaming on Demand.
 • עבור אתר אינטרנט בהקמה, אשר מבצע שימוש מסחרי ברפרטואר אשכולות ואינו יכול להעריך את היקף השימוש יעמדו דמי הרישיון לשנה הראשונה על 1,000 ש"ח (1,170 ש"ח כולל מע"מ), עד אשר לתום תקופת ההרצה (ולא יותר מ 12 חודשי הרצה). 

דמי הרישיון הם בשיעור של 9.38% מההכנסות של השירות, אך לא פחות מ-0.75 ₪ (0.8775 ש"ח כולל מע"מ) למנוי לחודש לפלטפורמה אחת (אינטרנט בלבד) ו-1.07 ₪ (1.25 ש"ח כולל מע"מ) למנוי לחודש לשתי פלטפורמות (אינטרנט וסלולר).

דמי הרישיון הם בשיעור של 3.75% מהכנסות השירות בגין שידור סימולטני של תחנות רדיו, ללא סכום מינימום.

מנהל לקוחות אינטרנט ופרטיים

eshkolot@eshkolot.co.il

טלפון: 0549270694

וואטסאפ

שירות עם היקף פעילות נמוך – מוסיקה 

רישיון זה מיועד לשימוש בכלל הביצועים האומנותיים מרפרטואר אשכולות  בדרך של Streaming, Streaming on Demand באתרי אינטרנט, שירותים מקוונים ואפליקציות בעלי היקף פעילות והכנסות נמוך. הרישיון אינו מאפשר הורדה (Download) של ביצועים מוגנים.

 

רישיון אשכולות לשירותים בעלי היקף פעילות והכנסות נמוך מתאים לאתרי אינטרנט, שירותים מקוונים ואפליקציות שעומדים בשני תנאי הסף הבאים – 

 • מספר הכניסות החודשי אליהם (Pageviews) אינו עולה על 100,000.
 • ההכנסה השנתית המוערכת שלהם (מכל סוג, לרבות תרומות ולרבות שווי כסף) אינה עולה על סך של 20,000 ₪ (ממוצע הכנסות חודשי של 1,666 ₪).
 • משתמשים שאינם בדרישות הנ"ל נדרשים לפנות במישרין לאשכולות לצורך הסדרת רישיון מתאים אחר.
 • הרישיון מיועד לשימוש בכלל הביצועים מרפרטואר אשכולות בדרך של Streaming ו/או Streaming on Demand. הרישיון אינו מאפשר הורדה (Download) של ביצועים מוגנים.
 • מסירת פרטים: על מקבל הרישיון למסור את פרטיו המלאים לאשכולות לצורך ההתקשרות, וכן את כתובת האתר/שירות/אפליקציה ותיאור של השירות.
 • עמידה בתנאי סף: (א) עד 100,000 כניסות חודשיות (ב) הערכת צפי הכנסה השנתית שאינה עולה על 20,000 ₪.
 • בתום כל שנה קלנדרית בתקופת הרישיון על מקבל הרישיון לדווח לאשכולות נתוני אמת בדבר מספר הכניסות לשירות וההכנסות ממנו, ככל וישנן, על מנת לוודא את נכונות דמי הרישיון המוערכים ששילם מקבל הרישיון. במידת האפשר, יכלול הדיווח כאמור פירוט על הביצועים מרפרטואר אשכולות שמקבל הרישיון השתמש בהן במסגרת השירותים.
 • בתמורה לרישיון, ישלם מקבל הרישיון לאשכולות את דמי הרישיון המפורטים בטבלה מטה, בהתאם למספר הכניסות החודשי לשירות ואופי השימוש. ככל שהיקף הפעילות בפועל גבוה מהצפי שהוצהר, על מקבל הרישיון להשלים את דמי הרישיון בהתאם לנתוני האמת, ובמידה והוא אינו עומד בתנאי הסף – עליו להסדיר רישיון אחר שמתאים לאתרים מסחריים.
 • לכל התעריפים יתווסף מע"מ כדין. ככל והרישיון ייחתם במהלך שנה קלנדרית, ישלם מקבל הרישיון את החלק היחסי של התשלום.
 • ההסכם תקף ממועד החתימה עליו ועד ליום האחרון בשנה הקלנדרית שבה נחתם. ההסכם מתחדש לתקופות נוספות בנות שנה קלנדרית אחת בכל פעם, אלא אם הודיעו אחד הצדדים למשנהו על רצונו בסיום ההסכם.
 • הרישיון אינו כולל שימוש בזכויות מוסריות, בזכויות יוצרים, בזכויות נגנים מבצעים, בזכויות בתקליט ובכל זכות נוספת שאינה מוזכרת בו באופן מפורש.
 • סמל אשכולות: מקבל הרישיון יציין במפורש באתר/אפליקציה/שירות מקוון כי השירות פועל ברישיון אשכולות.
 • התעריפים שלהלן מתפרסמים על-ידי אשכולות החברה לזכויות של מבצעים של אמני ישראל בע"מ (להלן: "אשכולות"). התעריפים נקבעו על דעת אשכולות ובאחריותה בלבד.
 • אשכולות משמשת כארגון האמנים המבצעים היציג בישראל ומייצגת על פי חוק את זכויות המבצעים של כל האמנים והאמניות המבצעים בישראל ובהם:Featured performers ו Non Featured performers ובהם שחקנים, זמרים, בדרנים, מדבבים ורקדנים וכו' כהגדרתם בחוק זכויות מבצעים, התשמ"ד – 1984 (למעט מוסיקאים נגנים המיוצגים על ידי עמותת עילם) והיא הוכרזה כארגון התמלוגים היציג ע"י שר החינוך והתרבות וזו פורסמה ברשומות ביום11.1998 (י"פ 4704), בעמ' 833).
 • בהתאם לכך רפרטואר אשכולות כולל את כלל המוסיקה ישראלית במסגרתם נעשו ביצועים ווקאליים על ידי זמרים ראשים ו/או זמרי ליווי.
 • התעריפים המוצגים באתר אינם מהווים רישיון לשימוש בביצועים אומנותיים מרפרטואר אשכולות. בטרם שימוש בביצועים מרפרטואר אשכולות על המשתמש לפנות לאשכולות ולהסדיר רישיון שימוש בכתב ומראש.
 • דמי הרישיון הסופיים עבור כל משתמש ומשתמש ייקבע על-בסיס הנתונים והפרמטרים הרלוונטיים לגביו. כל המבקש רישיון לשימוש בביצועים אומנותיים מרפרטואר אשכולות מתחייב להעביר אשכולות את כל המידע והנתונים הנדרשים, על מנת לאפשר אשכולות לקבוע את שיעור התעריפים עבור אותו משתמש.
 • אשכולות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת.
 • בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים המתפרסמים באתר לבין רישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון, יגבר האמור ברישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון.
 • הסכומים המפורטים בתעריפון זה אינם כוללים מע"מ, לכל תשלום יתווסף מע"מ כחוק.
 • רשיון אשכולות אינו כולל ביצועי אומנותיים אשר נעשו על ידי נגנים.
מספר כניסות חודשי לאתרתעריף שנתי כולל מע"מ   (ש"ח) תעריף שנתי ללא מע"מ (₪)
1 עד 10,000421.1360
10,001 עד 20,000842.4720
20,001  עד 30,0001,263.61,080
30,001 עד 40,0001,684.81,440
40,001 עד 50,0002,1061,800
50,001 עד 60,0002,527.22,160
60,001 עד 70,0002,948.42,520
70,001 עד 80,0003,369.62,880
80,001 עד 90,0003,790.83,240
90,001 עד 100,0004,2123,600


באתרים בהם יש מעל 100,000 כניסות יש לעיין בתעריפי שימוש בגין השמעת מוסיקה ו/או הצגת יצירות אור קוליים באתרי חדשות ואקטואליה.

ככל והאתר מקיים שיתוף פעולה עם צד שלישי שהוא מסחרי יוכפלו התעריפים בטבלה כאמור:

מספר שיתופי פעולה מסחריים בשנה

הכפלת סכום הרישיון

אחד

פי 2

שניים

פי 3

שלוש

פי 4

ארבע ומעלה

פי 5

 

מנהל לקוחות אינטרנט ופרטיים

eshkolot@eshkolot.co.il

טלפון: 0549270694

וואטסאפ